انتخاب رشته دانشگاه های ترکیه2021

دانشگاه یدی ارالک

بازه زمانی ثبت نام:

16 الی 25 تیر 1400

تاریخ اعلام نتایج:

14 مرداد 1400

نتایج مورد قبول:

نمره آزمون یوس: حداقل نمره، اعلام خواهد شد.

دانشگاه علاالدین کیقباد

 • بازه زمانی ثبت نام:

11 مرداد الی 15 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

22 مرداد 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره آزمون یوس

دانشگاه یوزگات بوزوک

 • بازه زمانی ثبت نام:

7 تیر 1400 الی 8 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

20 مرداد 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره آزمون یوس
توجه: حداقل نمرات اعلام خواهد شد.

دانشگاه مارمارا

در این دانشگاه، دو مرحله انتخاب رشته انجام می شود:

((مرحله اول))

 • بازه زمانی ثبت نام:

22 تیر الی 25 تیر 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

8 مرداد 1400


((مرحله دوم))

 • بازه زمانی ثبت نام در تکمیل ظرفیت اول:

2 الی 5 شهریور 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

10 شهریور 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره آزمون یوس
نمره آزمون اس ای تی

دانشگاه کارابوک

در این دانشگاه، چهار مرحله انتخاب رشته انجام می شود:

((مرحله اول))

 • بازه زمانی ثبت نام:

14الی 17 خرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

19 خرداد 1400


((مرحله دوم))

 • بازه زمانی ثبت نام:

17 تیر الی 20 تیر

 • تاریخ اعلام نتایج:

21 تیر 1400


((مرحله سوم))

 • بازه زمانی ثبت نام:

20 مرداد الی 24 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

25 مرداد 1400


(( مرحله چهارم))

 • بازه زمانی ثبت نام:

17 الی 21 شهریور

 • تاریخ اعلام نتایج:

22 شهریور 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره آزمون یوس
توجه: حداقل نمرات اعلام خواهد شد.

دانشگاه آنادولو

 • بازه زمانی ثبت نام:

19 الی 30 خرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

4 تیر 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره آزمون یوس
نمره اس ای تی و..

دانشگاه پاموک کاله

در این دانشگاه، دو مرحله انتخاب رشته انجام می شود:

((مرحله اول))

 • بازه زمانی ثبت نام:

9 مرداد الی 22 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

5 شهریور 1400


((مرحله دوم))

 • بازه زمانی ثبت نام:

30 شهریور الی 3 مهر 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

26 مهر

 • نتایج مورد قبول:

اعلام خواهد شد.

دانشگاه اینونو

در این دانشگاه، دو مرحله انتخاب رشته انجام می شود:

((مرحله اول))

 • بازه زمانی ثبت نام:

11 الی 17 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

2 مرداد 1400


((مرحله دوم))

 • بازه زمانی ثبت نام در تکمیل ظرفیت:

1 الی 7 شهریور 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

10 شهریور 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره ازمون یوس
توجه: حداقل نمرات اعلام خواهد شد.

دانشگاه مصطفی کمال

در این دانشگاه، سه مرحله انتخاب رشته انجام می شود:

((مرحله اول))

 • بازه زمانی ثبت نام:

8 تیر الی 15 تیر 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

21 تیر 1400


((مرحله دوم))

 • بازه زمانی ثبت نام:

12 الی 15 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

22 مرداد 1400


((مرحله سوم))

 • بازه زمانی ثبت نام:

3 شهریور الی7 شهریور 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

12 شهریور 1400

 • نتایج مورد قبول:

تمامی نمرات آزمون یوس

دانشگاه بولو آبانت عزت بایسال

 • بازه زمانی ثبت نام:

31 خرداد الی 3 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج

اعلام خواهد شد.

 • نتایج مورد قبول

معدل دبیرستان: برای رشته پزشکی حداقل 18 از 20، رشته دندانپزشکی حداقل 16 از 20، رشته های مهندسی حداقل 14 از 20 و سایر رشته ها حداقل 10

دانشگاه بولنت اجویت

 • بازه زمانی ثبت نام:

17 خرداد الی 4 تیر

 • تاریخ اعلام نتایج:

11 تیر 1400


 • بازه زمانی ثبت نام در تکمیل ظرفیت اول:

21مرداد الی 29مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت اول:

5 شهریور 1400


 • بازه زمانی ثبت نام در تکمیل ظرفیت دوم:

7 مهر الی 12 مهر 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

18 مهر 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره یوس : حداقل 80 از 100 برای رشته های پزشکی، حداقل 60 از 100 برای رشته های مهندسی و حداقل 50 از 100 برای رشته های کاردانی
نمره اس ای تی : حداقل 1000 از 1600 برای رشته های کارشناسی و حداقل 900 از 1600 برای رشته های کاردانی
معدل دبیرستان: حداقل 17 از 20 برای رشته های کارشناسی و حداقل 16 از20 برای رشته های کاردانی

دانشگاه 19 ماییس سامسون

 • بازه زمانی ثبت نام:

31 خرداد الی 6 تیر 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

7 و 8 تیر 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره یوس دانشگاه ۱۹ ماییس سامسون و سایر دانشگاه ها

 • بازه زمانی انتخاب رشته مرحله دوم:

18 مرداد الی 27 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

5 شهریور 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره یوس دانشگاه ۱۹ مایس سامسون
نمره یوس سایر دانشگاه ها
معدل دبیرستان

دانشگاه عمر حالیص دمیر

 • بازه زمانی ثبت نام:

31 خرداد الی 13 تیر 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

25 تیر 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره اس ای تی: حداقل نمره 1100 از 1600
نمره آزمون یوس دانشگاه های مختلف: حداقل 50 از 100

دانشگاه ییلدیریم بیازیت

 • بازه زمانی ثبت نام:

27اردیبهشت الی 28 خرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

23 تیر 1400

 • نتایج مورد قبول:

معدل دیپلم : حداقل 14 از 20
نتیجه آزمون یوس: حداقل 70 از 100
نتیجه آزمون اس ای تی: حداقل 1120 از 1600

دانشگاه سالیک بیلیملری

 • بازه زمانی ثبت نام:

11 مرداد الی 19 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج (دانشجویانی که برای مصاحبه دعوت شده اند):

26 مرداد1400

 • بازه زمانی مصاحبه:

27 مرداد 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره اس ای تی
نمره ازمون یوس دانشگاه های مختلف (دانشگاه آنکارا، دانشگاه اژه، دانشگاه استانبول، دانشگاه جراح پاشا، دانشگاه فاضی آنتپ، انشگاه کارادنیز تکنیک، دانشگاه ۱۹ ماییس، دانشگاه ارجیس و دانشگاه آکدنیز)

توجه: 70 درصد نمره آزمون و 30 درصد مصاحبه در نظر گرفته شده است.

دانشگاه عبدالله گل

 • بازه زمانی ثبت نام:

17 آذر 1399 الی 15 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

اعلام خواهد شد.

 • نتایج مورد قبول:

نمره اس ای تی: حداقل 1100 از 1600
معدل دیپلم: حداقل 15 از 20

دانشگاه قاضی

 • بازه زمانی ثبت نام:

7 تیر 1400 الی 17 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

اعلام خواهد شد.

 • نتایج مورد قبول:

نمره اس ای تی
معدل دبیرستان و..

دانشگاه استانبول

 • بازه زمانی ثبت نام:

25 مرداد 1400 الی 2 شهریور 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

11 شهریور 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره یوس دانشگاه استانبول

دانشگاه الوداغ

 • بازه زمانی ثبت نام:

5 تیر الی 11 تیر 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

6 مرداد 1400

 • تاریخ ثبت نام مرحله دوم:

22 شهریور 1400 تا ساعت 23:59 به وقت ترکیه

 • تاریخ اعلام نتایج مرحله دوم:

31 شهریور 1400

 • نتایج مورد قبول:

معدل دبیرستان حداقل 12 از 20

دانشگاه دوکوز ایلول

 • بازه زمانی ثبت نام:

21 تیر 1400 الی 25 مرداد 1400

تاریخ اعلام نتایج:

29 شهریور 1400

 • نتایج مورد قبول:

معدل دبیرستان
نمره اس ای تی و…

دانشگاه بیلجیک شیخ ادبالی

مهلت انتخاب رشته مرحله دوم و اول تمام شد.

 • بازه زمانی انتخاب رشته مرحله سوم:

19 مرداد الی 29 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

5 شهریور 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره یوس (انلاین ها مورد قبول نیست)
نمره اس ای تی و…

دانشگاه عدنان مندرس

 • بازه زمانی پیش ثبت نام:

9 مرداد الی 22 مرداد 1400

 • بازه زمانی ثبت نام اصلی:

30 مرداد الی 2 شهریور 1400

 • تاریخ اعلام نتایج:

10 شهریور الی 26 شهریور 1400

 • بازه زمانی تکمیل ظرفیت:

29 شهریور الی 31 شهریور

 • بازه زمانی اعلام نتایج:

9 مهر الی 30 مهر 1400

دانشگاه اکدنیز

 • بازه زمانی ثبت نام:

15 شهریور الی 18 شهریور

 • تاریخ اعلام نتایج:

اعلام خواهد شد

 • نتایج مورد قبول:

نمره یوس دانشگاه آکدنیز

دانشگاه مرسین

 • ثبت نام مرحله اول و دوم به پایان رسید.
 • بازه زمانی انتخابرشته مرحله سوم:

10شهریور الی 19شهریور

 • تاریخ اعلام نتایج:

اعلام خواهد شد.

 • نتایج مورد قبول:

نمره آزمون یوس
معدل دبیرستان
نمره اس ای تی و…

توجه: دانش آموزانی که بر اساس نمره یوس دانشگاه مرسین درخواست نمی دهند باید 750لیربه دانشگاه بابت بررسی مدارک پرداخت کنند.

دانشگاه قاضی عثمان پاشا توکات

 • بازه زمانی ثبت نام:

31 خرداد الی 18 تیر1400

 • تاریخ اعلام نتایج :

25 تیر 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره یوس

دانشگاه رجب طیب اردوغان

 • بازه زمانی انتخاب رشته :

10 تیر الی 3 مرداد 1400

 • تاریخ اعلام نتایج :

18 مرداد 1400

 • نتایج مورد قبول:

نمره یوس، نمره اس ای تی و معدل دبیرستان

برای ثبت نام از طریق واتساپ با شماره 09055727985 در ارتباط باشید

تلگرام
مطالب مشابه
155 نظر
 1. محبوبه

  سلام برای ثبت کام در تکمیل ظرفیت دانشگاهها از کجا باید اقدام کرد؟

  1. ویکی دان

   سلام
   از طریق واتس اپ با شماره ۰۹۰۵۵۷۲۷۹۸۵ در ارتباط باشید

 2. Zahra

  تو کودوم از دانشگاهای ترکیه تو انکارا تکمیل ظرفیت داره؟
  چه موقع هست؟

 3. علی

  سلام نتایج تکمیل ظرفیت ۲ آتاتورک کی اعلام میشه

  1. ویکی دان

   سلام اعلام شده

 4. Mahya

  با سلام
  با معدل ۱۹.۷۰ کل دیپلم رشته فیزیوتراپی بدون ازمون میشه از یکی از دانشگاههای دولتی پذیرش گرفت؟

  1. ویکی دان

   سلام
   بله احتمالش هست

 5. پویا

  سلام خسته نباشید
  حداقل معدل برای دانشگاه اتاتورک چقدره(برای دندان)؟

  1. ویکی دان

   سلام بالای ۱۸

 6. پارسا

  سلام برای دانشگاه استانبول فقط معدل دبیرستان کافیه؟ یا آزمون میخواد
  برای دانشگاه باغچه شهیر چطور؟

  1. ویکی دان

   سلام
   برای دانشگاه استانبول فقط ازمون یوس خودش مورد قبوله

 7. آیلین

  دانشگاه مارمارا برای دندان‌پزشکی نمره قبولی یوس چند‌باید باشه؟ و اگر نمره قبولی رو بیاریم و ثبت نام کنیم شهریه‌سالانه‌اش چقدر است؟

  1. ویکی دان

   با نمره۸۲ و یا ۸۳ قبول میشید
   شهریه سال ۲۰۲۰
   ۲۸ هزار لیر سالانه ست

 8. مونا حق شناس

  سلام
  من دندان پزشکی میخواهم بخونم با ازمون sat دولتی
  کدوم دانشگاه ها میتونم شرکت کنم؟؟

  1. ویکی دان

   سلام
   در قسمت نتایج مورد قبول هردانشگاهی که اس ای تی نوشته شده می تونید

نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.